تابع handler روی این ورودی فراخوانی می‌شود:

تابع معلق debounce(handler, 1000) روی این ورودی فراخوانی می‌شود: